54 - تو برای من

comment

کنار ساحل که قدم میزنی

از دل تنگیم که به یادم مینشینی

بوسه های عاشقانه ای که به سمتت میایند

را بگیر :-*