56 - تو برای من

comment

میدانی بی تو قلبم آرام میزند شاید هم نمیزند

بی تو روحم آرام میگیرد شاید هم گم میشود

بی تو جسمم گوشه ای دنج میابد

بی تو اشک‌هایم هیچ نمیفهمند جز :

او نیست!