58 - تو برای من

comment

اندوهم قابل وصف نیست

و هرچه مینویسم راضی نمیشوم

من تو را اندکی بیشتر از بی‌نهایت دوست دارم!