59 - تو برای من

comment

میگویی غمگین ننگار بر این سطح سپید

تو بگوی چگونه؟

چگونه هنگامی که تمام وجودم از درد اکنده است؟

درد دوری چون تویی :((