60 - تو برای من

comment

قلب ِ من خسته نیستی بس که تپیدی؟

چند لحظه بیارام روحم تمنای نفس دارد

تو که نتوانستی دوریش را پایان دهی

شاید این بی‌کالبد مرا به او برساند