62 - تو برای من

comment

چه کسی میداند عشق چیست؟

چه کسی میداند انتظار یعنی چه؟

چه کسی میفهمد انتطار معشوق چه زجری دارد؟