6 - تو برای من

comment

دیشب خیلی فکر کردم به این موضوع که کجای کار اشتباه کردیم

ما که بدون هم نمیتونیم زندگی کنیم پس لحظه‌های با هم بودنمون رو خراب نکنیم

میدونم اشتباه کردم، منتظر تماستم، میدونم روزهای بعد دعوا باهام تماس میگیری!