64 - تو برای من

comment

چشم سپار صدای نوایی بودم که بر نخواست

در انتظار آغوش دوری بودم که گشوده نشد

مگر قرار نبود بنوازی و بگشایی؟ :(

*منتظر تماست بودم!