65 - تو برای من

comment

با چنان لحن محکمی گفتی

که تمام شک‌هایم بمیرند

یک بار دیگر همانگونه بگو :

خیلی دوستت دارم!