66 - تو برای من

comment

گله‌ای ندارم دگر از دوریت

میدانم میخواهی به این

قصه پایانی خوش دهی

لیک هنوز نمی‌توانی

*ما هنوز در انتظار وصال میمانیم!