69 - تو برای من

comment

میخواهم با افتخار و غرور نهفته در صدایم

برای تمام کسانی که عشق را نمیفهمند

فریاد بزنم :

من از داشتن چنین مردی بر خود میبالم!