70 - تو برای من

comment

هنوز باور نمیکنم

که مردی از افسانه های پریان

قدم به دنیای کوچک و حقیر من نهاده