72 - تو برای من

comment

تنها خوابت میبرد؟

من تا نفس‌های آرامت

به صورتم نخورد نمیتوانم

در هیچ کجا آسوده بخوابم

*یعنی آن روز میاید؟