7 - تو برای من

comment

زنگ زدی و صحبت کردیم

من بد حرف زدم، فعلا منتظرم بیای نت تا باهم صحبت کنیم

تصمیم گرفتم خیلی خوب باهات صحبت کنم که اصلا ازم ناراحت نباشی