73 - تو برای من

comment

کاش تنها میتوانستم دستت را بگیرم

سپس قول میدادم

بی حرف در تختم جای گیرم و بیارامم