74 - تو برای من

comment

دوریت ذره ذره دارد مرا میکشد

اگر برگشتی و چیزی نیافتی بدان

آب شدم تا در حوالیت گردش کنم