75 - تو برای من

comment

کاش میتوانستیم

به دور از چشمان دیگران

در گوشه ای از این دنیا جای گیریم

و آنچه در دلمان پنهان کردیم آشکارا بگوییم