77 - تو برای من

comment

دستم را دراز میکنم تا گونه‌ات را لمس کنم

نرمی پوستت را باور نمیکنم

آیا واقعا پایان یافت هر آنچه که بر ما گذشت؟

آیا واقعا سفرت پایان یافت؟