78 - تو برای من

comment

کنارت مینشینم

خسته‌ای و آرام خوابیده‌ای

سرم را روی بازویت میگذارم و

به چهره‌ی زیبایت خیره می‌نگرم

*چقدر حضور تو خوب است در کناره من!