80 - تو برای من

comment

من تو را خط زدم

و تو، بی من زیستن را

من تو را خواستم

و تو، با من نفس کشیدن را

تو را خط زدم از دفتر زندگیم

اما خدا تاب نیاورد دستان خالیمان را

*بدترین سالگرد رابطمون رو ثبت میکنم