81 - تو برای من

comment

آرامی و آسایش در صدایت موج میزند

من بی‌مقدار به خنده‌هایت، نگاهت

صدایت، وجودت عشق می‌ورزم