82 - تو برای من

comment

آخ که نمیدانی ضربان قلبم چقدر بالا بود

هنگامی که با تاکید علاقه‌ات را یادآوری می‌کردی

آخ که نمیدانی خنده‌هایم چقدر واقعی بود

هنگامی که با تمام علاقه‌ات از دور برایم بوسه فرستادی