83 - تو برای من

comment

گوشی را که میگذارم

سرم را روی بالش میگذارم

یک نفس، فقط یک نفس میکشم

نفسی به شیرینی تمام حرف‌های عاشقانه‌ات