84 - تو برای من

comment

دستم را بگیر،

بیا با هم فریاد بزنیم

بیا با هم بلند بخندیم

بیا با هم سریع بدویم

بیا با هم ...

بیا اما دیگر نرو، بیا!