85 - تو برای من

comment

طعم لبانت را آب برد

بوی تنت را باد شست

باکی نیست، من در آغوشت،

آرمیدم!