86 - تو برای من

comment

با لبخند لبانت را بر لبانم میگذاری

زمزمه میکنی وسعت علاقه‌ات را

بوسه‌ای بر لبانم مینشانی تا یادشان نرود

کسی عاشقانه صاحبشان را دوست دارد