87 - تو برای من

comment

میبینی حالم را؟

بی تو چشمانم لج میکنند

بی تو به خواب راضی نمیشوند

بی تو قلبم به من هشدار میدهد

آخر با صدای قلب تو تنظیمش کردم