89 - تو برای من

comment

درخت با ریشه‌هایش آب می‌نوشد

درخت با برگ‌‌هایش نور می‌بلعد

اگر برگ نباشد ریشه نیست

و اگر ریشه نباشد برگ