201

خش‌خش برگ‌های حیاط

چهره‌ای پنهان پشت اقاقی‌ها

چشمی مشتاق ِ بوییدن لبخندها

*همه منتظرند، تو فقط بخند!

/ 0 نظر / 8 بازدید