275

در عمق حوض کوچک تنهایی حیاط

برای نوازش چشمان گلگونت

نه دستان ظریف آفتاب

نه لبخند زیبای ماه

افاقه نمیکند

/ 0 نظر / 7 بازدید