96

قلبم مرا به دادگاه کشانده و من محکوم شدم

به دلیل فشاری که از عاشقیم بر او تحمیل کردم

او ایستاد و من به روحم لبخند زدم

حال دیگر او مهتاج این قلب و جسم نیست!

/ 0 نظر / 2 بازدید