19

یا من دیوانه‌ام یا حقیقتا عاشقت شدم

که با طعم خون ِ در دهانم باز هم دیوانه‌وار برای تو مینویسم

*از درون اشک ریخت برای فراموش شدن این بار یک عضو  ِ یک وجبی

که مدت هاست به دنباله بهانه‌ای برای ناسازگاری با من است

/ 0 نظر / 2 بازدید