183

دلتنگی، دلتنگی و بازهم دلتنگی

به من بگو اگر بعد از سه روز این حال من است

دو هفته دیگر چگونه نفس بکشم؟

/ 0 نظر / 6 بازدید