29

دلم می‌خواهد انگشتم را دور لبت بکشم

افکارم را پشت پلک‌هایم پنهان کنم

بی حرکت در آغوشت بنشینم به انتظار

تا لبت را بر لبانم بگذاری

 و حضورت را برایم مرور کنی

*می شود آهسته‌تر؟ این گونه که خطوط تنت را از بر نمی شوم

/ 0 نظر / 4 بازدید