63

چشمان زیبایت را که تصور میکنم

به انعکاس خودم در آنها که مینگرم

چیزی در حدواصل آن دو مرا متحیر میکند

شاید عشق، شاید ٢ روح پیوند خورده و یا ...

/ 0 نظر / 2 بازدید