24

دستانت که جسمم را فرا میگیرد

چشم‌هایت که به چشمانم خیره می شود

نفست که با نفسم هم صدا می شود

و لبهایت که با لبهایم عشق بازی می کند

نمی دانم چه اما چیزی از وجودم کنده می شود

و در وجود تو می نشیند

/ 0 نظر / 4 بازدید