2

بحث کردیم و هر دو ناراحت شدیم خواستم درست تصمیم بگیرم و احساساتی نشم

اما تنها چیزی که تغییر نکرد، وسعت علاقه‌ی من به تو بود!

من و تو چقدر بحث میکنیم؛ بحث هایی که نتیجش نگرانیمون برای خسته شدن اون یکیه

/ 0 نظر / 2 بازدید