274

دلتنگیت هوای دلم را سرد کرد

از آسمان ستاره های سپید سرریز کرد

میان موهایم ستاره ای نشست

تمام  ِ فاصله ها میانمان شکست

* اولین برف ِ 91 !

/ 0 نظر / 7 بازدید