69

میخواهم با افتخار و غرور نهفته در صدایم

برای تمام کسانی که عشق را نمیفهمند

فریاد بزنم :

من از داشتن چنین مردی بر خود میبالم!

/ 0 نظر / 3 بازدید