281

من ماهی نشدم

تا شنا را در عریانی آغوش سرد دریا نیاموختم

من ماهی شدم

وقتی که با سختی، آب دیده شدم

/ 0 نظر / 19 بازدید