272

میگویند دیوانه چو بنگرد در ماه دیوانه تر شود

حال آن که جنون ِ خفته ی من،

شبها که چشمانت پشت تکه های سپید ِ ابر خفته

بیشتر خودنمایی میکند

* دیوانه چو ننگرد در ماه دیوانه تر شود!

/ 0 نظر / 10 بازدید