16

بدت میاید اگر بگویم

دلم برای آغوشت تنگ شده؟

ناراحت میشوی اگر بگویم

لبهایم فاصله میان لبهایمان را درک نمی کنند؟

/ 0 نظر / 2 بازدید