53

دلم که میگرفت

تنها که میشدم

اشک که میریختم

دل خوشیم عطر نفس هایی بود

که از دور اما نزدیک به مشامم میرسید

/ 0 نظر / 2 بازدید