57

آخ عشق من

جز تو کیست که به جسم دردناکم بها دهد؟

جز تو کیست که من را برای خوبی‌هایم طلب کند؟

جز تو کیست که طاقت اندوهم را لحظه ای نداشته باشد؟

جز تو کیست ... کیست که باشد؟

*اثر آرامبخش رفته، اگه امشب از دوریت مُردم تعجب نکن

/ 0 نظر / 2 بازدید