287

وقتی دیدمت فهمیدم چرا

خدا بیشتر از روح ِ خودش در تو دمید

در آغوشت کشید

پیشانیت را بوسید و راهی زمینت کرد

/ 0 نظر / 15 بازدید