25

کنارت که بنشینم

سرم را که روی شانه‌ات بگذارم

در آغوشم که بگیری

به پیشانیم که بوسه بزنی

بس است تو تا همینجایش بیا بعدش با من :))

*میدانی دیوانه شدم از عطرت که روی لبم جا مانده

/ 0 نظر / 2 بازدید